Privacyverklaring

Privacyverklaring van pedroakkermans.nl
d.d. 17 maart 2021

Pedroakkermans.nl respecteert de privacy van de bezoekers van haar website. U leest hieronder welke persoonlijke informatie pedroakkermans.nl registreert en waarvoor deze wordt gebruikt.

Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Pedroakkermans.nl registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

Wanneer u onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Wanneer u zich aanmeldt voor activiteiten of diensten van pedroakkermans.nl waarvoor waarheidsgetrouwe persoonsgegevens van u worden verwacht, dan zal pedroakkermans.nl die gegevens uitsluitend gebruiken voor het betreffende doel (waaronder begrepen de communicatie rond de activiteit, het uitvoeren van de activiteit, facturering en financiële verantwoording, wettelijke bewaarplicht en dergelijke).

Zoekopdrachten
Wanneer u op onze website een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Nieuwsbrieven
Wanneer u zich aan- of afmeldt voor een van onze e-mailnieuwsbrieven, dan worden de technische kenmerken van uw mutatie samen met uw e-mailadres gedurende enkele maanden bewaard. Uw e-mailadres wordt daarnaast uitsluitend ten behoeve van de toezending van de betreffende nieuwsbrief gedurende de volledige looptijd van uw abonnement in de abonneelijst bewaard. Het staat u vrij voor uw abonnement een e-mailadres te gebruiken dat niet tot uw persoon kan worden herleid. U kunt zich te allen tijde afmelden voor elk van onze nieuwsbrieven, op een redelijke manier die onderaan elke editie van de betreffende nieuwsbrief staat vermeld. Wanneer u er niet in slaagt zich op deze manier af te melden, dan zullen wij u bij uitzondering na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de abonneelijst verwijderen.

Contactformulieren en e-mail
Wanneer u een contact-, inschrijf-, aanmeld- of informatieformulier op een van onze websites invult en opstuurt, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door ons bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende 7 jaar kan worden bewaard.

Deelname aan interactieve delen van onze websites
Wanneer u deelneemt aan interactieve delen van onze websites (zoals een forum, lidmaatschapssite of elektronische leeromgeving), waarvoor u zich moet registreren en inloggen, dan staat het u vrij daarbij persoonsgegevens in te vullen in uw profiel, in uw handtekening, in de berichten die u plaatst, en dergelijke. Deze gegevens worden voor onbeperkte duur bewaard, weergegeven in het betreffende deel van de website en door zoekmachines toegankelijk gemaakt. Deze gegevens maakt u zelf openbaar en dit is uw eigen verantwoordelijkheid. Het staat u evenzeer vrij bij aanmelding een fantasienaam (pseudoniem, 'nickname') te hanteren en geen - of gefingeerde - persoonsgegevens in te vullen en uitsluitend anonieme berichten te plaatsen. De door u geplaatste gegevens worden slechts bij uitzondering geanonimiseerd of verwijderd, na ontvangst van een daartoe strekkend gemotiveerd schriftelijk verzoek met onderbouwing van een redelijk belang.

Cookies
Een cookie is een klein bestandje dat een website kan achterlaten op de harde schijf van uw computer. Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen).

Wat gebeurt er met uw gegevens?
Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor pedroakkermans.nl persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens pedroakkermans.nl voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door pedroakkermans.nl worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:
Financiële administratie
Gegevens:
Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), KvK-nummer, BTW nummer, Klantnummer, Openstaande saldo, E-mailadres, Website-adres, Telefoonnummer
Grondslag:
Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Facturatie
Gegevens:
Naam, Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), KvK-nummer, BTW nummer, Klantnummer, Openstaande saldo, E-mailadres, Website-adres, Telefoonnummer
Grondslag:
Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde:
Direct marketing
Gegevens:
Naam, E-mailadres
Grondslag:
Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde:
Website analytics
Gegevens:
Surfgedrag, Locatie
Grondslag:
Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens:
User ID, Naam, Inhoud van het bericht
Grondslag:
Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde:
Nieuwsbrief
Gegevens:
Naam, E-mailadres
Grondslag:
Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?
Pedroakkermans.nl heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft.

Wat zijn uw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij pedroakkermans.nl over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij pedroakkermans.nl. U kunt verzoeken dat pedroakkermans.nl uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om van pedroakkermans.nl de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen.

Bezwaar maken
Als een bepaalde verwerking op grond van het 'gerechtvaardigd belang' van pedroakkermans.nl of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van pedroakkermans.nl te verkrijgen. Pedroakkermans.nl zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
Telkens wanneer de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat pedroakkermans.nl u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door pedroakkermans.nl
Een verzoek kan verstuurd worden naar webmaster@pedroakkermans.nl. Pedroakkermans.nl zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat pedroakkermans.nl een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien pedroakkermans.nl uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat pedroakkermans.nl verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan deze Privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?
Mocht u nog vragen hebben over deze Privacyverklaring en de wijze waarop pedroakkermans.nl uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar webmaster@pedroakkermans.nl. Ook als u een klacht heeft over de manier waarop pedroakkermans.nl uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar webmaster@pedroakkermans.nl. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

©2021-2022 Pedro Akkermans. All rights reserved | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacyverklaring
Foto's door MonCherryFotografie | Website door KH Webdesign